< Bedrijfscoach - Marco Kok Coaching
Home » Aanpak » Bedrijfscoach

Bedrijfscoach

Bijna iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met vraagstukken, problemen of dilemma’s op zijn pad. Drempels in je persoonlijke ontwikkeling die een duidelijke weerslag hebben op het professionele vlak. Je haalt je doelen niet, mist focus of passie, staat er alleen voor of je bent drukker met het dagelijks proces dan met groei en toekomstperspectief. Als ondernemerscoach kan ik je helpen.

Aanpak ondernemerscoaching

Samen gaan we aan de slag, op basis van gelijkwaardigheid tussen ondernemerscoach en gecoachte. Met een functionele analyse gaan we de probleemstelling verhelderen. Als coach is het mijn taak om daarvoor de juiste vragen te stellen. Daarbij houd ik je een spiegel voor. Ik laat je bij jezelf te rade gaan – wat gaat er mis? wat is mijn rol? wat doe ik precies? is dat telkens hetzelfde? hoe voel ik me daarbij? wat wil ik veranderen en wat laat ik zoals het is? – en jij formuleert daarna vanuit je eigen inzicht en eigenaarschap je coachvraag en meetbare doelstellingen van je coachingstraject.

Daarna gaan we in een zes- tot achttal sessies aan de slag om antwoorden en oplossingen op de coachvraag te vinden. We kijken naar het probleem vanuit de systeemtheorie. De werkelijkheid is complex, en laat zich niet beschrijven in een aantal lineaire oorzaak en gevolg-relaties. Jij en je omgeving vormen een op elkaar inwerkend systeem. En door dat systeem in zijn geheel, en in onderdelen te beschouwen kunnen we tot antwoorden komen. In het traject praten we over onderliggende opvattingen, overtuigingen, meningen, beweegredenen, drijfveren, emoties en hoe die je vraagstuk beïnvloeden.

We onderzoeken in de sessies je kwaliteiten. Want die heb je nodig om je problemen op te lossen. Maar wel in de wetenschap dat je kwaliteiten ook vaak valkuilen zijn en een bril waarmee je naar de wereld en je medemensen kijkt. We belichten je vraagstuk van verschillende kanten. In hoeverre reikt je invloed om er iets aan te veranderen, en wat ligt buiten je macht? Heb je bewustzijn op je thema’s? En hoe voel je je daarbij? Als een slachtoffer? Of weet je jij vanuit eigenaarschap te kiezen voor echte acceptatie of een oplossing die bij je past?

Ook als bedrijfsbegeleider kan ik je ondersteunen.

Heb je behoefte aan een bedrijfscoach?

Ik wil je vragen graag beantwoorden

Neem contact op